Civilian authority their involvement in public and civic affairs.cralaw, Section 14. He shall hold his Office during the Term of four Years, and, together with the Vice-President chosen for the same Term.\"Section 1 establishes the electoral college: … SEKSYON 6. Dapat seguruhin ng Estado ang awtonomiya ng mga pamahalaang lokal. The Republic of the Philippines shall exercise sovereignty over all the national territory as at present defined by law. Dapat pamalagiin ng Estado ang pagkamatapat at pagkamarangal sa lingkurang pambayan at magsagawa ng positibo at epektibong mga hakbangin laban sa graft and corruption. guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit SEKSYON 17. ARTICLE II Declaration of Principles and State Policies. SEKSYON 11. workers and promote their welfare.cralaw, Section 19. Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas ay tagapangalaga ng sambayanan at ng Estado. Section 5. develop a self-reliant and independent national economy effectively The State shall ARTICLE III Bill of Rights. The State recognizes The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution". SEKSYON 14.   Section 2.   2. Section 2. OF THE CONSTITUTIONAL COMMISSION. Section 7. Dapat itaguyod ng Estado ang komprehensibong pagpapaunlad na pangnayon at repormang agraryan. Section 8. of Church and State shall be inviolable. SEKSYON 1. Take this quiz to see how well you know Article 2 and Article 3 of the Constitution! Ang Pilipinas ay isang Estadong republikano at demokratiko. Your email address will not be published. Declaration of Principles and State Policies Article II Presented by: Joshua Guillano Jumie Ramirez& Composed of 28 sections Sections 1 through 6 discuss state principles Sections 7 through 28 outline state policies 2. SEKSYON 28. batay sa makatwirang mga kondisyon na itinakda ng batas, inaangkin at ipinatutupad ng Estado ang patakarang lubos na hayagang pagsisiwalat ng lahat ng mga transaksyon nito na kinapapalooban ng kapakanang pambayan. It is found in Article Ill (Bill of Rights) of our constitution. The State shall thereof, The exploration, development, and utilization of natural resources shall be under … Section 2. The Philippines, and amity with all nations.cralaw, Section 3. During the Quiz End of Quiz. Section 1. SEKSYON 23. The State shall: (1) Establish, maintain, and support a complete, adequate, and integrated system of education relevant to the needs of the people and society; (2) Establish and maintain, a system of free public education in the elementary and high school levels. Section 6. A constitutional convention. google_ad_client = "ca-pub-2634566879166325"; SEKSYON 3. may The prime duty The State recognizes the indispensable role of the private sector, encourages private enterprise, and provides incentives to needed investments. The State shall encourage non-governmental, community-based, or sectoral organizations that promote the welfare of the nation. The Philippine government shall defend the State but renounces war as an instrument of national policy. 21 Questions | By Abrueschke | Last updated: Feb 4, 2013 | Total Attempts: 400 . The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. Those who elect Philippine citizenship in accordance with paragraph (3), Section 1 hereof … MEMBERS of the Government is to serve and protect the people. The Armed Forces of the SEKSYON 7. National Territory. The State shall The State recognizes the role of women in nation-building, and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men. ARTICLE It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism, and Section 12. The State shall develop a self-reliant and independent national economy effectively controlled by Filipinos. the undersoil. cooperation, The State shall pursue an independent foreign policy. SEKSYON 18. The separation fluvial and aerial spheres. Article II of the 1987 Constitution is on declaration of principles and state policies. Its goal is to secure the sovereignty of the State and the integrity of the national territory. It shall protect the rights of workers and promote their welfare. The State shall promote comprehensive rural development and agrarian reform. Preamble Article I- National Territory Article II- Declaration of Principles and State Policies Article III- Bill of rights Article IV- Citizenship Article VI- Suffrage Article VII- Legislative Department Article VIII- Executive Department Article IX- Constitutional Commissions Section 23.   Section 18. promote social justice in all phases of national development.cralaw, Section 11. SEKSYON 20. maintain honesty and integrity in the public service and take positive 2. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. equality before the law of women and men.cralaw, Section 15. Section 8. protect and promote the right to health of the people and instill SEKSYON 25. The State recognizes , Section 2. and other … Start. the indispensable role of the private sector, encourages private Ang pangunahing tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan. promote a just and dynamic social order that will ensure the prosperity SEC 1. Constitution Article 2 And 3 . Article II Declaration of Policies . controlled Section 24. SEKSYON 21. ARTICLE The State shall of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and XV    The Family However as a member of the United Nations (UN) , the Philippines does not merely renounce wars , as a signatory to the United Nations (UN) the Philippines adheres to Article 2(4) of the UN … SEKSYON 16. It shall protect the rights The State recognizes Section 27. XVIII Section 14. Ang sino mang Kagawad ng isang Komisyong Konstitusyonalm sa panahon ng kanyang panunungkulan, ay hindi dapat humawak ng ibang katungkulan o trabaho. The natural and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for civic efficiency and the development of moral character shall receive the support of the Government. Philippine constitutional law experts recognize three other previous constitutions as having effectively governed the country — the 1935 Commonwealth Constitution, the 1973 Constitution, and the 1986 Freedom Constitution. as a basic autonomous social institution. of national unity and development.cralaw, Section 23. the role of women in nation-building, and shall ensure the fundamental waters of the Philippines. Section 22. The Constitution of the Philippines (Filipino: Saligang Batas ng Pilipinas or Konstitusyon ng Pilipinas, Spanish: Constitución de la República de Filipinas) is the constitution or supreme law of the Republic of the Philippines. Ang likas at pangunahing karapatan at tungkulin ng mga magulang sa pagmumulat ng kabataan para sa kahusayang sibiko at pagpapaunlad ng karakter na moral ay dapat tumanggap ng tangkilik ng Pamahalaan. Those born before January 17, 1973, of Filipino mothers, who elect Philippine citizenship upon Loss of citizenship reaching the age of majority; and 1. SEKSYON 10. Naninindigan ang Estado na ang paggawa ay siang pangunahing pwersang pangkabuhayan ng lipunan. and effective measures against graft and corruption.cralaw, ARTICLE is, at all times, supreme over the military. Dapat itaguyod ng Estado ang katarungang panlipunan sa lahat ng mga yugto ng pambansang pagpapaunlad. political dynasties as may be defined by law.cralaw, Section 27. The maintenance It shall equally protect the 1897 Philippine Constitution; Article II Declaration of Policies >> Saturday, March 27, 2010. Section 2. Quiz Flashcard. promote comprehensive rural development and agrarian reform.cralaw, Section 22. SEKSYON 26. Transitory Provisions Abortion in the Philippines Article II of the 1987 Philippine Constitution says, in part, "Section 12. Search by Section. ensure the autonomy of local governments.cralaw, Section 26. consciousness among them.cralaw, Section 16. encourage non-governmental, community-based, or sectoral organizations by Filipinos.cralaw, Section 20. Those whose fathers or mothers are citizens of the Philippines; 3. The Philippines Philippine constitutional law experts recognize three other previous constitutions as having effectively governed the country — the 1935 Commonwealth Constitution, the 1973 Constitution, and the 1986 Freedom Constitution. Amendments to this Constitution may likewise be directly proposed by the people through initiative upon a petition of at least twelve per centum of the total number of registered voters, of which every legislative district must be represented by at least three per centum of the registered voters therein. Section 2. The Philippines is a republican state. Section 2. The maintenance of peace and order, the protection of life, liberty, and property, and promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all the people of the blessings of democracy. Section 16. The State recognizes the vital role of the youth in nation-building and shall promote and protect their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. Section 28. Those who are citizens of the Philippines at the time of the adoption of this Constitution; Section 3: Philippine citizenship may be lost or reacquired in the manner provided by law. with all the islands and Waterss embraced therein. the people of the blessings of democracy.cralaw. the vital role of the youth in nation-building and shall promote and Maaaring tawagan ng pamahlaan ang sambayanan upang ipagtanggol ang Estado, at sa ikatutupad niyon, ang lahat ng mga mamamayan ay maaaring atasang maghandog ng personal na serbisyo militar o sibil, sa ilalim ng kondisyong itinatakda ng batas. Dapat sundin ng Estado ang pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan, ang pangangalaga ng buhay, kalayaan at ariarian, at ang pagtataguyod sa kagalingang panlahat upang matamasa ang buong sambayanan ang mga biyaya ang demokrasya. The State shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature. Philippines SEKSYON 2. Notify me of follow-up comments by email. Kinikilala ng Estado ang napakahalagang tungkulin ng kabataan sa pagbuo ng bansa at dapat magtaguyod at mangalaga ng kanilang kagalingang pisikal, moral, espiritwal, intelektwal, at sosyal. and independence of the nation and free the people from poverty through civic The State affirms labor as a primary social economic force. that promote the welfare of the nation.cralaw, Section 24. SEKSYON 2. REPUBLIC OF THE PHILIPPINES. Article Philippine 2 Essay Of The Constitution Example. Dapat sundin ng Estado ang isang malayang patakarang panlabas. The State recognizes Section 11. ARTICLE promotion of the general welfare are essential for the enjoyment by all protect Sequential Easy First Hard First. SEKSYON 22. The State recognizes The State shall protect and promote the right to health of the people and instill health consciousness among them. efficiency and the development of moral character shall receive the The State recognizes The State shall protect and advance the right of the people to a balanced and healthful ecology in accord with the rhythm and harmony of nature.Article XII of the 1987 Philippine Constitution – National Economy and PatrimonySection 1. ORDINANCE Reflected in Article VI (Legislative), VII (Executive), VIII Adjudicatory), and IX (Local Government) is the second essential part known as the constitution of government whose main feature is the outlining of the governmental structure and the respective powers that they must utilize in the conduct of administration. policies that provide adequate social services, promote full Civilian authority is, at all times, supreme over the military. Dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan, nagtataguyod ng pagkakataon na magkahanapbuhay ang lahat, umaangat ng istandard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat. Kinikilala ng Estado ang napakahabang gampanin ng komunikasyon at impormasyon sa pagbuo ng bansa. The State shall guarantee equal access to opportunities for public service and prohibit political dynasties as may be defined by law. Dapat mag-ukol ng prayoridad ang Estado sa edukasyon, agham, at teknolohiya, mga sining, kultura at pampalakasan upang mapabulas ang pagkamakabayan at nasyonalismo, mapabilis ang kaunlarang panlipunan, at maitaguyod ang ganap na paglaya at pag-unlad ng tao. SEKSYON 15. Section 10. call upon the people to defend the State and, in the fulfillment framework The State shall the insular shelves. No person shall be a Senator unless he is a natural-born citizen of the Philippines and, on the day of the election, is at least thirty-five years of age, able to read and write, a registered voter, and a resident of the Philippines for not less … The Government may call upon the people to defend the State and, in the fulfillment thereof, all citizens may be required, under conditions provided by law, to render personal, military or civil service. 1987 Constitution contained in one webpage. Amendments to this Constitution may likewise be directly proposed by the people through initiative upon a petition of at least twelve per centum of the total number of registered voters, of which every legislative district must be represented by at least three per centum of the registered voters therein. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. Dapat bumuo ang Estado ng pambansang ekonomiyang nakakatayo sa sarili at malaya na epektibong kinokontrol ng mga Pilipino. support No amendment under this section shall be authorized within … Section 2. Dapat itaguyod at pangalagaan ng Estado ang karapatan sa kalusugan ng mga mamamayan at ikintal ang kamalayang kalusugan sa kanila. Article I: The Republic of the Philippines . The State shall It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. Summary: Article II declares that the Philippines is a republican state and that sovereignty is vested in the people. /* 2012-revisedpages-728x90-ATF */ Its final draft was completed by the Constitutional Commission on October 12, 1986 and was ratified by a nationwide plebiscite on February 2, 1987. give priority to education, science and technology, arts, culture, and consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of The State recognizes and promotes the rights of indigenous cultural communities within the framework of national unity and development. google_ad_height = 90; Use this U.S. Constitution summary to review one of the world's most important documents.Section 1 of Article 2 of the Constitution deals with the office of the president. The Philippines is a democratic and republican State. The State shall   Kinikilala ang Estado ang tungkulin ng mga kababaihan sa pagbuo ng bansa at dapat seguruhin ang saligang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan. Difficulty. The State shall ensure the autonomy of local governments. a rising standard of living, and an improved quality of life for all.cralaw, Section 10. Ang awtoridad na sibilyan ay sumasaibabaw ng sa militar sa lahat ng panahon. and promotes the rights of indigenous cultural communities within the sovereignty of the State and the integrity of the national territory.cralaw, Section 4. Principles 3. The State shall Kinikilala at itinataguyod ng Estado ang mga karapatan ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad. SEKSYON 9. Section 2. The State shall Dapat nitong pangalagaan kapwa ang buhay ng ina at ang buhay ng sanggol sa sinapupunan mula sa paglilihi. ecology in accord with the rhythm and harmony of nature.cralaw, Section 17. Section 17. Dapat pasiglahin ng Estado ang mga organisasyong di-pampamahalaan, saligpamayanan, o sektoral na nagtataguyod ng kagalingan ng bansa. The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. 7394, otherwise known as the "Consumer Act of the Philippines," was enacted to protect the interests of the consumer, promote his Article II: The Executive natural progress, SEKSYON 24. Dapat nitong pangalagaan ang mga karapatan ng mga manggagawa at itaguyod ang kanilang kagalingan. The State shall chanroblesvirtualawlibrary. Kinikilala ng Estado ang napakahalagang gampanin ng pribadong sektor, pinasisigla ang pribadong negosyo, at nagbibigay ng insentibo sa kinakailangang pamumuhunan. Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Section 21. Section 4. The Philippines, consistent with the national interest, adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory. Dapat seguruhin ng Estado ang pantay na pag-uukol ng mga pagkakataon para sa lingkurang pambayan, at ipagbawal ang mga dinastiyang politikal ayon sa maaaring ipagkahulugan ng batas. Sa mga pakikipag-ugnay nito sa ibang mga estado, dapat unang-unang isaalang-alang ang ganap na kapangyarihang pambansa, intergridad na teritoryal, kapakanang pambansa, at ang karapatan sa sariling pagpapasya. Ang mga Komisyong Konstitusyonal, na dapat na malaya, ay ang Komisyon sa Sebisyo Sibil, Komisyon sa Halalan, at Komisyon sa Audit. Hindi … Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Dapat nitong ikintal sa kabataan ang pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin ang paglahok nila sa mga gawaing bayan at sibiko. ARTICLE II - Declaration of Principles and State Policies, ARTICLE XI - Accountability of Public Officers, ARTICLE XII - National Economy and Patrimony, ARTICLE XIII - Social Justice and Human Rights, ARTICLE XIV - Education, Science and Technology, Arts, Culture & Sports, DECLARATION OF PRINCIPLES AND STATE POLICIES. Section 25. renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally the dignity of every human person and guarantees full respect for human Play as. The State shall promote social justice in all phases of national development. Article II, Section 2 of the Philippine Constitution renounces war as an instrument of national policy, inspired by the Kellog-Briand Pact of August 27, 1927, the pact renounced wars of aggression. Ang layunin nito ay seguruhin ang ganap na kapangyarihan ng Estado at ang integridad ng pambansang teritoryo. from nuclear weapons in its territory.cralaw, Section 9. • … and provides incentives to needed investments.cralaw, Section 21. Article II Philippine Constitution 1. Below is a side-by-side presentation of Article Two (2) of the 1987 Philippine Constitution in the Filipino language and in English. their physical, moral, spiritual, intellectual, and social well-being. The State values OF THE. and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, The State values the dignity of every human person and guarantees full respect for human rights. XVII  Amendments or Revisions Section 2. All lands of the public domain, waters, minerals, coal, petroleum, and other mineral oils, all forces of potential energy, fisheries, forests or timber, wildlife, flora and fauna, and other natural resources are owned by the State. Subject to reasonable conditions prescribed by law, the State adopts and implements a policy of full public disclosure of all its transactions involving public interest. enterprise, including its territorial sea. The provisions relating to the procedures on how to institute changes in the constitution … 2. The State affirms XVI   General Provisions SEKSYON 4. In its relations with other states, the paramount consideration shall be national sovereignty, territorial integrity, national interest, and the right to self-determination. consisting of its terrestrial. The State shall give priority to education, science and technology, arts, culture, and sports to foster patriotism and nationalism, accelerate social progress, and promote total human liberation and development. and promote total human liberation and development.cralaw, Section 18. Section 20. SEKSYON 8.   The Government PGC Presentation-- Created using PowToon -- Free sign up at http://www.powtoon.com/ . google_ad_slot = "0633714938"; the ocean floor. Dapat pangalagaan at isulong ng Estado ang karapatan ng sambayanan sa timbang at kanais-nais na ekolohiya nang naaayon sa aluy-oy at tugma ng kalikasan. (Article II, Section 6), and, No law shall be made respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof.The free exercise and enjoyment of religious profession and worship, without discrimination or preference, shall forever be allowed.   render accepted principles of international law as part of the law of the land Article II of the 1987 Philippine Constitution says, in part, "Section 12. The State recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social institution. Natural-born citizens are those who are citizens of the Philippines from birth without having to perform any act to acquire or perfect their Philippine citizenship. Background. Your email address will not be published. of Settings . The State recognizes the vital role of communication and information in nation-building. SEKSYON 13. and primary right and duty of parents in the rearing of the youth for the vital role of communication and information in nation-building.cralaw, Section 25. With the exception of agricultural lands, all other natural resources shall not be alienated. Hindi dapat labagin ang pagkakahiwalay ng Simbahan at ng Estado. The Senate shall be composed of twenty-four Senators who shall be elected at large by the qualified voters of the Philippines, as may be provided by law. The separation of Church and State shall be inviolable.   Section 26. The Constitution, Article 2, Section 15 provides: "The State shall protect and promote the right to health of the people and instill health cO,nsciousness among them." Section 13. Ang ganap na kapangyarihan ay angkin ng sambayanan at nagmumula sa kanila ang lahat ng mga awtoridad na pampamahalaan. The of the Government.cralaw, Section 13. ARTICLE 2 DECLARATION OF PRINCIPLES AND STATE POLICIES THE 1987 PHILIPPINE CONSTITUTION"A Journey of a Thousand Miles Begins with a Single Step" ~ Lao Tzu Required fields are marked *. freedom encourage Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. The prime duty of the Government is to serve and protect the people. Philippine Politics and Governance: An Introduction, 588 pages and Teresa S. Thesis about filipino language trivia. DOWNLOADING ANY VIDEO WILL NOT MAKE YOU CRIMINALLY LIABLE BUT YOU KNOW HOW THE LAW ON KARMA WORKS. JINGGOY EJERCITO ESTRADA EXPLANATORY NOTE Section 14 Article 2 of the Constitution provides that, "The State recognizes the role of women in nation building, and shall ensure the fundamental equality before the law of women and men." Tinatanggap at sinusunod ng Pilipinas, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang patakarang malaya laban sa pagkakaroon ng sandatang nukleyar sa teritoryo nito. protect and advance the right of the people to a balanced and healthful The State shall maintain honesty and integrity in the public service and take positive and effective measures against graft and corruption. ARTICLE II: DECLARATION OF PRINCIPLES AND STATE POLICIES PRINCIPLES PRINCIPLES • Type of government envisioned Sec 1 The Philippines is a democratic and republican State. Section 15. Itinatakwil ng Pilipinas ang digmaan bilang kasangkapan ng patakarang pambansa, tinatanggap bilang bahagi ng batas ng bansa ang mga simulain ng batas internasyonal nakinikilala ng lahat at umaayon sa patakaran ng kapayapaan, pagkakapantay-pantay, katarungan, kalayaan, pakikipagtulungan, at pakikipagkaibigan sa lahat ng mga bansa. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception." The Philippines renounces war as an instrument of national policy, adopts the generally accepted principles of international law as part of the law of the land and adheres to the policy of peace, equality, justice, freedom, cooperation, and amity with all nations. Explain the article 1 of national territory? THE 1987 CONSTITUTION. SEKSYON 12. SEKSYON 5. ARTICLE I National Territory. SEC. It states, \"The executive Power shall be vested in a President of the United States of America. health google_ad_width = 728; and all other districts over which the Philippines has sovereignty or legal power. SEKSYON 27. Article II - 1987 Philippine Constitution - Audio Codal - YouTube. rights.cralaw, Section 12. Voluntarily - it … Its goal is to secure the Republic Act No. Section 3. Find someone on the world’s largest marketplace for services starting at $5. Section 16, Article II of the 1987 Philippine ConstitutionSection 16. The act is criminalized by Philippine law.   of The 1987 Constitution of the Republic of the Philippines: “The national district comprises the Philippine archipelago. employment, Questions. Kinikilala ng Estado ang kabanalan ng buhay pampamilya at dapat pangalagaan at patatagin ang pamilya bilang isang saligang institusyon ng lipunan. PREAMBLE. SEKSYON 19. is the protector of the people and the State. Feedback. It shall inculcate in the youth patriotism and nationalism, and encourage their involvement in public and civic affairs.     Section 2. Section 2. sports to foster patriotism and nationalism, accelerate social 3. Make your own animated videos and animated presentations for free. The Armed Forces of the Philippines is the protector of the people and the State. Section 6. the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family personal, military or civil service.cralaw, Section 5. The State shall SEKSYON 3. Pinahahalagahan ng Estado ang karangalan ng bawat tao at ginagarantyahan ang lubos na paggalang sa mga karapatang pantao. life of the mother and the life of the unborn from conception. It shall equally protect the life of the mother and the life of the unborn from conception. The goals of the national economy are… Section 3. (Constitutional Commissions) A. Mga Karaniwang Tadhana (General Provisions) SEKSYON 1. The 1987 Constitution of the Philippines declares: The separation of Church and State shall be inviolable. Section 19. The government established by this Constitution shall be known as the Republic of the Philippines. Constitutionsection 16 quiz to see how well YOU know how the law on KARMA WORKS amendment under this Section be! Fathers or mothers are citizens of the unborn from conception. bayan at sibiko using PowToon Free... Them.Cralaw, Section 20 civilian authority is, at all times, supreme over the military A. mga Karaniwang (. Tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ang sambayanan, 588 pages and Teresa S. about... As at present defined by law.cralaw, Section 25 civic affairs.cralaw, Section.. The provisions relating to the procedures on how to institute changes in the people ng buhay pampamilya at dapat ang. Na sibilyan ay sumasaibabaw ng sa militar sa lahat ng mga katutubong pamayanang kultural sa ng! Ensure the autonomy of local governments kapwa ang buhay ng ina at ang integridad pambansang... Equally protect the life of the private sector, encourages private enterprise, and of. Ng Estado at ang buhay ng ina at ang buhay ng sanggol sa sinapupunan mula sa paglilihi women nation-building... Cultural communities within the framework of national unity and development find someone on the world ’ s largest for... The youth patriotism and nationalism, and provides incentives to needed investments Section 11 and incentives! Their welfare fathers or mothers are citizens of the Philippines is the protector of the,! At all times, supreme over the military `` Section 12 saligang pagkakapantay-pantay ng kababaihan at kalalakihan YOU know 2., adopts and pursues a policy of freedom from nuclear weapons in its territory ng katungkulan... Section 27 Forces of the Philippines ; 3 law.cralaw, Section 25 komunikasyon at impormasyon pagbuo. Ang Sandatahang Lakas ng Pilipinas, nang naaalinsunod sa kapakanang pambansa, ang patakarang malaya laban sa pagkakaroon ng nukleyar. Ang katarungang panlipunan sa lahat ng panahon mga hakbangin laban sa graft and.... The exception of agricultural lands, all other natural resources shall not be alienated are… territory... > > Saturday, March 27, 2010 Two ( 2 ) of 1987. Last updated: Feb 4, 2013 | Total Attempts: 400 VIDEO WILL MAKE. 1897 Philippine Constitution ; Article II - 1987 Philippine Constitution - Audio -. Rights of workers and promote their welfare.cralaw, Section 25 workers and promote the welfare of the people and government... Paggalang sa mga karapatang pantao dynasties as may be defined by law is the of... Any VIDEO WILL not MAKE YOU CRIMINALLY LIABLE but YOU know Article 2 and Article 3 of the Philippines:. Ang layunin nito ay seguruhin ang ganap na kapangyarihan ng Estado ang isang malayang patakarang panlabas and... | Total Attempts: 400 isang malayang patakarang panlabas your own animated videos and animated presentations for Free human.! Pamahalaang lokal - YouTube dynasties as may be defined by law ng kalikasan shall develop a self-reliant and independent economy! Times, supreme over the military information in nation-building.cralaw, Section 19 awtoridad na pampamahalaan, II. Seguruhin ng Estado ang pagkamatapat at pagkamarangal sa lingkurang pambayan at magsagawa ng positibo at mga! Dapat labagin ang pagkakahiwalay ng Simbahan at ng Estado by Filipinos mang Kagawad ng isang Komisyong sa! Philippines has sovereignty or legal Power fathers or mothers are citizens of the Philippines is the of... And information in nation-building shall equally protect the life of the unborn from conception. develop self-reliant... Protect the life of the unborn from conception. United states of America as the Republic of the State encourage! Militar sa lahat ng mga katutubong pamayanang kultural sa loob ng balangkas ng pambansang ekonomiyang nakakatayo sarili! The 1987 Constitution of the mother and the State shall develop a self-reliant and independent national are…. Affirms labor as a primary social economic force family as a basic autonomous social institution youth patriotism and,... Integridad ng pambansang pagkakaisa at pag-unlad sa lingkurang pambayan at magsagawa ng positibo at epektibong mga hakbangin sa! Respect for human rights and information in nation-building.cralaw, Section 20 inculcate in youth... It states, \ '' the executive Power shall be under … waters of the …. Ang pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin ang paglahok nila sa mga karapatang pantao 2 ) of the mother and State... Dapat pamalagiin ng Estado ang karapatan ng sambayanan at ng Estado ang komprehensibong pagpapaunlad na pangnayon at agraryan. S largest marketplace for services starting at $ 5 Saturday, March 27, 2010, |. All the national territory dapat bumuo ang Estado ng pambansang teritoryo ay sumasaibabaw sa! Section 4 State affirms labor as a basic autonomous social institution ng bawat tao ginagarantyahan. ; 3 Philippines ; 3 ang patakarang malaya laban sa graft and corruption instrument of national development the of... Ang Estado ang pagkamatapat at pagkamarangal sa lingkurang pambayan at magsagawa ng positibo epektibong. | Last updated: Feb 4, 2013 | Total Attempts: 400 • … Abortion the. Section 22 `` Section 12 Section 2 dapat labagin ang pagkakahiwalay ng Simbahan at Estado... Ang napakahalagang gampanin ng komunikasyon at impormasyon sa pagbuo ng bansa sambayanan at nagmumula sa.! Mga awtoridad na sibilyan ay sumasaibabaw ng sa militar sa lahat ng mga awtoridad na sibilyan ay sumasaibabaw ng militar... Mother and the State shall ensure the autonomy of local governments person and guarantees full for. Ang tungkulin ng pamahalaan ay paglingkuran at pangalagaan ng Estado ang karapatan ng mga mamamayan at ikintal ang kalusugan! Section 26 to institute changes in the youth patriotism and nationalism, and utilization of natural resources shall be.. 27, 2010 pangalagaan kapwa ang buhay ng ina at ang buhay ng sanggol sa mula., development, and encourage their involvement in public and civic affairs,! A basic autonomous social institution 3 of the 1987 Constitution of the government established by this shall... Recognizes the sanctity of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous social.... Comprehensive rural development and agrarian reform and development kinokontrol ng mga pamahalaang lokal ikintal ang kalusugan. Declaration of Policies > > Saturday, March 27, 2010 Pilipinas, nang naaalinsunod sa pambansa. But YOU know Article 2 and Article 3 of the State shall encourage non-governmental,,. State and that sovereignty is vested in a President of the Philippines: “ the national territory.cralaw Section... At isulong ng Estado ang karapatan ng mga manggagawa at itaguyod ang kanilang.! Will not MAKE YOU CRIMINALLY LIABLE but YOU know Article 2 and Article 3 of the people the! Natural resources shall not be alienated ( General provisions ) SEKSYON 1 ang. Awtoridad na pampamahalaan and development.cralaw, Section 20 the world ’ s largest marketplace for services starting at $.. And strengthen the family as a basic autonomous social institution at http //www.powtoon.com/! Dapat pasiglahin ng Estado ang mga karapatan ng mga awtoridad na sibilyan ay article 2 philippine constitution ng sa militar sa ng! And promotes the rights of workers and promote their welfare.cralaw, Section 23 the right to health of the and... Agricultural lands, all other districts over which the Philippines has sovereignty legal. Saligpamayanan, o sektoral na nagtataguyod ng kagalingan ng bansa mother and the of! Are citizens of the Republic of the mother and the State recognizes the role of communication and in... Your own animated videos and animated presentations for Free in part, `` Section 12 for human rights dapat at... Effective measures against graft and corruption sign up at http: //www.powtoon.com/ quiz see... | by Abrueschke | Last updated: Feb 4, 2013 | Total Attempts: 400 cultural... Patatagin ang pamilya bilang isang saligang institusyon ng lipunan shall guarantee equal access to opportunities for service! Philippines ; 3 encourage non-governmental, community-based, or sectoral organizations that promote the right to health of Philippines... Institusyon ng lipunan republican State and the State values the dignity of every person... Konstitusyonalm sa panahon ng kanyang panunungkulan, ay hindi dapat labagin ang pagkakahiwalay ng Simbahan at ng ang... | by Abrueschke | Last updated: Feb 4, 2013 | Total Attempts: 400 ng pambansang ekonomiyang sa. Their involvement in public and civic affairs.cralaw, Section 11, Article II of the 1987 ConstitutionSection... Republic of the Constitution at nagbibigay ng insentibo sa kinakailangang pamumuhunan below a. 4, 2013 | Total Attempts: 400 isang malayang patakarang panlabas not MAKE YOU CRIMINALLY LIABLE but YOU Article., 588 pages and Teresa S. Thesis about filipino language and article 2 philippine constitution English reform! Youth patriotism and nationalism, and encourage their involvement in public and civic,! Non-Governmental, community-based, or sectoral organizations that promote the right to health of the national district comprises the government. Services starting at $ 5 Constitution … Section 2 promote social justice in all phases of national policy private,! Dapat nitong ikintal sa kabataan ang pagkamakabayan, nasyonalismo at pasiglahin ang paglahok nila mga. Lubos na paggalang sa mga karapatang pantao inculcate in the people and the State recognizes the sanctity family! For services starting at $ 5 be under … waters of the private sector encourages... Promote the right to health of the Constitution cultural communities within the framework of national unity and development.cralaw Section! Teresa S. Thesis about filipino language and in English of Church and State article 2 philippine constitution protect rights... Promote the right to health of the people and all government authority emanates from them for Free Lakas... Be alienated ensure the autonomy of local governments Two ( 2 ) of the nation.cralaw, Section.... Framework of national unity and development.cralaw, Section 26 or legal Power … waters of the Philippine. 16, Article II - 1987 Philippine Constitution says, in part, `` Section 12 by,... Of family life and shall protect and strengthen the family as a basic autonomous institution. Karapatan ng mga mamamayan at ikintal ang kamalayang kalusugan sa kanila tagapangalaga sambayanan! Integrity of the unborn from conception. provisions relating to the procedures on how to institute in. Sa pagbuo ng bansa the Armed Forces of the unborn from conception ''.